US Flag Icon English  Netherlands Flag Icon Dutch  China Flag Icon Chinese  Germany Flag Icon German  Spain Flag Icon Spanish  France Flag Icon French  Portugal Flag Icon Portuguese  Russia Flag Icon Russian

SERVICEVOORWAARDEN

Laatst gewijzigd: 10 may 2023

DEZE OVEREENKOMST (“Overeenkomst”) vormt een bindende, schriftelijke overeenkomst door en tussen DTN, LLC of het aan verwante DTN, LLC verwante bedrijf dat op de betreffende Order staat vermeld (dergelijke entiteit wordt in deze Overeenkomst “DTN”) genoemd), en uzelf. Deze Overeenkomst bevat en incorporeert de bepalingen van het Standaard Bestelformulier van DTN, de factuur, de serviceorder of ander orderformulier voor uw oorspronkelijke order van Diensten en/of Apparatuur, alsmede van elk(e) daaropvolgend(e) Standaard Bestelformulier van DTN, factuur, serviceorder of ander orderformulier, hetzij in schriftelijke of elektronische vorm, voor zover opgemaakt en ondertekend door DTN en voor zover zij geen wijzigingen bevatten die niet vooraf door DTN schriftelijk zijn goedgekeurd (elke een “Order”). De Overeenkomst omvat: (a) deze Servicevoorwaarden; (b) de Order; (c) enig toepasselijk Addendum (zoals hieronder gedefinieerd); en (d) enige overeengekomen Bijlagen, Aanhangsels of Schema’s bij de Order. Indien bepalingen in de Overeenkomst met elkaar in tegenspraak zijn, wordt de voorrang bepaald overeenkomstig de hierboven beschreven volgorde. Artikelen van deze Overeenkomst kunnen uitdrukkelijk worden gewijzigd door een Order, met dien verstande dat dergelijke wijziging pas dan van kracht wordt wanneer zij specifiek vermeldt dat zij de specifieke Artikelen van deze Overeenkomst aanpast en wijzigt.

Door het sluiten van een Order, door te klikken op “Accepteren” of “Akkoord” op enige elektronische versie van deze Overeenkomst, of door uw toegang of gebruik van enige Dienst of Apparatuur van DTN (elk zoals hieronder gedefinieerd), verbindt u zich tot het naleven van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Indien u deze Overeenkomst aangaat namens een bedrijf, organisatie of andere entiteit, verklaart en garandeert u dat u gemachtigd bent deze entiteit te verbinden wat betreft de voorwaarden van deze Overeenkomst, en verwijzen de begrippen “u”, “uw” en “Klant” naar deze entiteit. Indien u niet over dergelijk mandaat beschikt, of indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u de Diensten of Apparatuur van DTN niet gebruiken.

DTN kan deze Servicevoorwaarden te allen tijde aanpassen door publicatie op www.dtn.com/tos of op een andere door DTN aangewezen website, waarna alle dergelijke aangepaste voorwaarden voor de Klant van kracht en bindend worden geacht vanaf de nieuwe ingangsdatum die in de aangepaste voorwaarden wordt vermeld.

Deze Servicevoorwaarden zijn eveneens van toepassing op uw gebruik van de Diensten en Apparatuur en van enige website, data of inhoud van DTN.

Naast deze Servicevoorwaarden gelden, voor de hierna vermelde diensten, de bijkomende voorwaarden vervat in de betreffende Addenda:

*Dit addendum geldt telkens wanneer directe toegang wordt gegeven aan een API van DTN voor het leveren van data.

 1. Definities.
  1. Data” betekent alle informatie of data die wordt doorgezonden, aangemaakt, verzameld, opgeslagen, verwerkt of anderszins door of aan DTN ter beschikking wordt gesteld via de Diensten of Apparatuur, met inbegrip van enige data of informatie die wordt doorgezonden, aangemaakt, verzameld, opgeslagen, verwerkt of anderszins door of aan DTN ter beschikking wordt gesteld via het gebruik door de Klant of enige van zijn Gebruikers van de Diensten of Apparatuur, evenals enige uitvoer, resultaten of analyses met betrekking tot dergelijke informatie of data.
  2. Documentatie” betekent alle online gidsen of beleid die aan de Klant in verband met de Diensten of Apparatuur worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld, met inbegrip van de documentatie op www.dtn.com, zoals deze door DTN geheel naar eigen inzicht van tijd tot tijd kunnen worden aangepast.
  3. Apparatuur” betekent alle bepaalde hardware, apparatuur of andere producten die door DTN aan de Klant ofwel worden verkocht of geleaset, zoals uitdrukkelijk bepaald in de Order.
  4. Partij” of “Partijen” betekent elk apart en naargelang de context DTN of de Klant, en samen DTN en de Klant.
  5. Diensten” betekent de specifieke bedrijfseigen informatiediensten van DTN die door DTN kunnen worden geleverd (i) via gehoste serviceoplossingen, programma’s, software en/of web- of mobiele applicaties van DTN; en/of (ii) via het Internet, satellietverbinding of andere elektronische vormen van levering, zoals beschreven in een Order.
  6. Looptijd” betekent, wat de Diensten betreft, de periode die op de Order staat vermeld voor de duur van de Order, alsmede enige verlengingen, en, wat de Apparatuur betreft, de huurperiode die op de Order staat vermeld, alsmede enige verlengingen.
  7. Gebruiker” betekent elke persoon die door de Klant wordt geautoriseerd om de Diensten of Apparatuur te gebruiken, met inbegrip van elke Gebruiker aan wie een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt voor toegang tot de Diensten.
 2. Gebruik van de Diensten.
  1. Verstrekking van Diensten. Voor zover de voorwaarden van deze Overeenkomst worden nageleefd en de Klant alle toepasselijke Vergoedingen betaalt, stemt DTN er hierbij mee in de met de betreffende Order aangekochte Diensten te verstrekken aan de Klant, uitsluitend voor gebruik door de Klant voor zijn interne bedrijfsdoeleinden en met toepassing van de gebruiksbeperkingen die schriftelijk door DTN zijn meegedeeld, waaronder enige bijkomende beperkingen vervat in deze Overeenkomst, de Documentatie en enige Order. Elke Order beschrijft de toepasselijke licentietermijn, prijs en vaststellingsmethode voor het gebruik door de Klant van de Diensten. DTN wijst elke bepaling of voorwaarde af die vervat zit in enig document of in enige inkooporder of andere communicatie aan DTN in verband met een Order, en die niet strookt met de bepalingen van deze Overeenkomst of de toepasselijke Order, deze aanvult, of er iets uit weglaat. De aankoop door de Klant van een abonnement op het gebruik van de Diensten krachtens deze Overeenkomst, is niet afhankelijk van het leveren van enige toekomstige functie of functionaliteit, of van enige uitspraak door DTN wat betreft toekomstige functies of functionaliteiten.
  2. Gebruiksbeperkingen. De Klant mag met betrekking tot de Diensten of Documentatie niet overgaan tot: (i) het reverse-engineeren, kopiëren, aanpassen, een afgeleid werk creëren, decompileren, demonteren, re-engineeren of anderszins creëren of pogen te creëren van de broncode of het structureel kader van de Diensten, of anderen toe te staan of te helpen dit te doen, of het maken van afgeleide werken op basis daarvan; (ii) het teweegbrengen of toestaan dat de Diensten of Documentatie geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DTN aan of door een derde worden gebruikt, getoond, geleend, gepubliceerd, overgedragen, of anderszins worden verspreid; (iii) het teweegbrengen of toestaan dat wijzigingen worden aangebracht aan de Diensten of Documentatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DTN; (iv) het omzeilen of doorbreken van enige beveiliging of bescherming die wordt gebruikt voor of vervat zit in de Diensten of Documentatie; (v) het verhuren, lenen, verkopen, wederverkopen, gebruiken of in sublicentie geven van de Diensten voor servicebureau- of timesharing-doeleinden; (vi) het kopiëren, framen of spiegelen van om het even welk deel van de Diensten; (vii) het gebruiken van de Diensten voor benchmarkstudies, het uitvoeren van concurrentieanalyse van de Diensten of het op een andere manier openbaar maken van informatie over de prestaties van de Diensten; (viii) het ontwikkelen van concurrerende producten of diensten; of (ix) het zich inlaten met frauduleuze, onrechtmatige of illegale activiteiten, het zich uitgeven voor een persoon of entiteit, of inbreuk maken op enige wetgeving of rechten van enige derde.
  3. Verantwoordelijkheden van de klant. De Klant: (i) dient ervoor te zorgen dat de Diensten en Documentatie onbezwaard en vrij van vorderingen en retentierecht blijven; (ii) blijft verantwoordelijk voor enig gebruik van de Diensten door zijn Gebruikers, en voor de naleving door alle Gebruikers van de voorwaarden van deze Overeenkomst, de Documentatie en de betreffende Order; (iii) is verantwoordelijk voor het verkrijgen en documenteren van de toestemming van Gebruikers voor de verwerking van Data door DTN zoals beschreven in deze Overeenkomst; (iv) is als enige verantwoordelijk voor de juistheid, kwaliteit, wettigheid en geschiktheid van enige Data die door hem wordt doorgezonden, aangemaakt, verzameld, opgeslagen, verwerkt of anderszins aan DTN ter beschikking wordt gesteld (waaronder voor het feit dat dergelijke Data niet lasterlijk, pornografisch of obsceen is, geen smaad betreft, geen virus of kwaadaardige code bevat, en geen inbreuk maakt op de rechten van enige derde); (v) dient te waarborgen dat gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens voor de Diensten strikt geheim worden gehouden en niet worden gedeeld met niet-geautoriseerde personen; (vi) moet DTN onmiddellijk in kennis stellen van enige inbreuk op de beveiliging of enig ongeoorloofd gebruik van zijn account; en (vii) is verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van enige uitrusting, apparaten, software, hardware of andere bijbehorende diensten die nodig zijn om verbinding te maken met de Diensten, er toegang toe te krijgen, of ze anderszins te gebruiken.
  4. Voorbehoud van rechten. De Klant erkent: (i) dat DTN of haar licentiegevers eigenaar zijn en blijven van alle rechten, eigendomsrechten en belangen wat betreft de Diensten, Documentatie en alle andere technische informatie, met inbegrip van alle releases, updates, upgrades en nieuwe versies, en van alle kopieën daarvan, met inbegrip van alle bijbehorende octrooien, auteursrechten, dienstmerken, merken, handelsnamen, bedrijfsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten; (ii) dat aan de Klant geen ander recht wordt toegekend dan wat uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt bepaald; en (iii) dat deze transactie, ongeacht enige tegenstrijdige bepaling in deze Overeenkomst, een licentie onder abonnement inhoudt en geen verkoop, aankoop, lease of overdracht uitmaakt van de Diensten of de Documentatie.
  5. Componenten van derden. In de Diensten kunnen bepaalde componenten vervat zitten die ter beschikking worden gesteld of in licentie worden gegeven onder afzonderlijke voorwaarden van de externe licentiegever van dergelijke componenten en/of onder een open source software-licentie (elk een “Component van derden” genoemd). Op elk gebruik door de Klant van een Component van derden zijn de afzonderlijke voorwaarden van dergelijke Component van derden van toepassing.
  6. Inhoud van derden. De klant erkent dat bepaalde informatie, inhoud en koppelingen naar websites waartoe toegang kan worden verkregen via de Diensten, beschermd kunnen zijn door intellectuele eigendomsrechten van derden (“Inhoud van derden”). De Klant erkent en stemt ermee in dat DTN de juistheid, beschikbaarheid of inhoud van dergelijke Inhoud van derden niet onderschrijft en er niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor is, en dat hij als enige verantwoordelijk en aansprakelijk is voor zijn gebruik van enige Inhoud van derden. De Klant erkent en stemt ermee in dat DTN afhankelijk is van haar Inhoud van derden en dat deze Overeenkomst en het verstrekken van de Diensten altijd onderworpen is aan enige overeenkomsten (over intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten, of anderszins), beperkingen of verboden die worden opgelegd door een derde met betrekking tot de Inhoud van derden, ongeacht of dergelijke overeenkomsten, beperkingen of verboden rechtstreeks aan DTN worden opgelegd in het kader van haar verstrekken van de betreffende Inhoud van derden aan de Klant, of aan de Klant zelf (op grond van een overeenkomst met derden of anderszins), en ongeacht of zij worden gevraagd of opgelegd voorafgaand aan, op of na de datum van deze Overeenkomst. De Klant erkent dat de Diensten door DTN worden verstrekt met dien verstande dat, indien enige verstrekker van enige Inhoud van derden vraagt dat de Klant een licentie- of andere overeenkomst aangaat of eerbiedigt (met inbegrip van het in licentie geven van intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten of afspraken die de toegang tot of het gebruik van enige Inhoud van derden toelaten) (een “Overeenkomst van derden”), de Klant de betreffende Overeenkomst van derden zal aangaan en zal eerbiedigen en eventuele licentie- of andere vergoedingen die in verband daarmee verschuldigd kunnen zijn, zal blijven betalen. Indien de Klant daar niet mee instemt, kan DTN de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de Klant.
  7. Proef/evaluatie. DTN kan bepaalde Diensten aan de Klant ter beschikking stellen op proef, voor evaluatie, of voor bèta-testen (de “Dienst op proef”). Het gebruik door de klant van een Dienst op proef geldt voor de termijn die wordt vermeld in de betreffende Order. DTN kan een Dienst op proef te allen tijde en geheel naar eigen inzicht stopzetten. DTN verstrekt de Dienst op proef aan de klant in de zich alsdan bevindende staat (“as is”) en zonder enige garantie of vergoeding in welke hoedanigheid dan ook.
  8. Feedback. In de mate waarin de Klant of enige van zijn Gebruikers aan DTN feedback, opmerkingen of suggesties verstrekt met betrekking tot de Diensten of de Apparatuur, met inbegrip van enige reacties, berichten of andere inhoud die door de Klant of enige van zijn Gebruikers worden geplaatst op een mededelingenbord, berichtenforum, communityforum, blog of gelijkaardig medium dat door DTN als deel van de Diensten ter beschikking kan worden gesteld (de “Feedback”), draagt de Klant onherroepelijk alle rechten, eigendomsrechten en belangen met betrekking tot de Feedback over aan DTN. Het staat DTN vrij de Feedback te gebruiken of te exploiteren voor om het even welk rechtmatig doel.
  9. Naleving. Als deel van het verstrekken van de Diensten is het DTN uitdrukkelijk toegestaan het gebruik en de prestaties van de Diensten te monitoren, om de naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst te waarborgen.
 3. Apparatuur.
  1. Levering. De Apparatuur wordt geleverd F.O.B. het verzendpunt van DTN, waarbij de verzendkosten worden betaald door de Klant. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, wordt alle Apparatuur verzonden naar het adres dat op de Order staat vermeld. Overdracht van de eigendom en van het risico op verlies of beschadiging van de Apparatuur gaat over van DTN op de Klant bij het aanbieden van de zending aan de betreffende vervoerder op het verzendpunt van DTN. De Klant betaalt alle verschuldigde vervoerskosten, verzekeringen, heffingen en belastingen. Het staat DTN vrij de productie en levering van de Apparatuur naar eigen redelijk inzicht toe te wijzen. Verzendingsdatums zijn bij benadering. DTN is niet aansprakelijk voor schade, verlies of kosten die door de Klant worden geleden indien DTN een vastgestelde verzendingsdatum niet haalt. Niettegenstaande enige strijdige bepaling in deze Overeenkomst verkrijgt de Klant geen enkel recht, eigendomsrecht of belang op grond van dit Artikel 3 (of op grond van enige Order) op enige vooraf geïnstalleerde of ingesloten software in de Apparatuur, anders dan het recht om dergelijke vooraf geïnstalleerde of ingesloten software te gebruiken, uitsluitend voor het normale gebruik van de Apparatuur en overeenkomstig enige licentievoorwaarden voor dergelijke software.
  2. Zekerheidsrecht. Om de verplichtingen van de Klant tot het verrichten van de op grond van deze Overeenkomst verschuldigde betalingen te verzekeren, verleent de Klant aan DTN hierbij een zekerheidsrecht wat betreft de Apparatuur, wat een zekerheidsrecht met bijzondere voorrang (‘purchase money security interest’) kan zijn of indien van toepassing een eigendomsvoorbehoud. DTN kan overgaan tot wat nodig is voor het bereiken van het bedoelde in dit Artikel 3(b), waaronder kennisgeving als bedoeld in de Amerikaanse ‘Uniform Commercial Code’ of een in het betreffende rechtsgebied gelijkaardige wetgeving. De Klant stemt ermee in bijkomende documenten op te maken en af te leveren waarom DTN redelijkerwijze en van tijd tot tijd kan verzoeken om het bedoelde in dit Artikel 3(b) te bereiken, waaronder het toestaan van DTN om haar zekerheidsrecht wat betreft de Apparatuur uit te oefenen.
  3. Installatie. Alle Apparatuur moet worden geïnstalleerd door DTN of door onderaannemers die door DTN zijn gecertificeerd. De installatie van Apparatuur wordt geacht te zijn voltooid zodra de door DTN passend gecertificeerde installateur het personeel van de Klant ter plaatse ervan op de hoogte stelt dat de betreffende Apparatuur naar behoren is geïnstalleerd. De Klant dient te waarborgen dat de plaats waar de Apparatuur zal worden geïnstalleerd, voldoet aan de specificaties van DTN. De Klant dient op eigen kosten te zorgen voor alle licenties, vergunningen, goedkeuringen en toestemmingen van een huisbaas of enige andere partij, nodig voor de installatie van dergelijke Apparatuur (met inbegrip van maar zonder beperking tot bekabeling en het installeren van eventuele satellietontvangers). INDIEN DE VOORBEREIDING VAN DE LOCATIE NIET VOLTOOID IS VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE VAN DE APPARATUUR DOOR DTN, VERVALLEN DE GARANTIES VOOR DE APPARATUUR DIE IN DEZE OVEREENKOMST ZIJN OPGENOMEN. Indien de Klant de locatie niet passend heeft voorbereid voorafgaand aan de overeengekomen installatiedatum en DTN daar niet ten laatste veertien (14) dagen voorafgaand aan deze installatiedatum van op de hoogte stelt, stemt de Klant ermee in DTN te vergoeden voor alle kosten die DTN als gevolg hiervan oploopt.
  4. Apparatuur van derden. Indien Apparatuur in een Order wordt aangemerkt als een product dat is vervaardigd of ontwikkeld door een partij anders dan DTN (“Apparatuur van derden”), wordt dergelijke Apparatuur aan de Klant verkocht of in licentie gegeven met toepassing van de door deze derde verstrekte garanties. De Klant erkent dat DTN de Apparatuur van derden enkel voor de Klant heeft verkregen, en dat de eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten van de Apparatuur van derden toekomen aan andere partijen dan DTN. De Klant erkent eveneens dat, met uitzondering van de betaling aan DTN voor de Apparatuur van derden, alle rechten en verplichtingen van de Klant met betrekking tot deze Apparatuur van derden bestaan jegens dergelijke derden. DTN verstrekt aan de Klant afschriften van alle documentatie en garanties die betrekking hebben op het gebruik door de Klant van Apparatuur van derden, en die aan DTN zijn verstrekt.
  5. Leasevoorwaarden. Indien DTN de Apparatuur aan de Klant leaset in plaats van verkoopt, zijn de bepalingen van dit Artikel 3(e) van toepassing.
   1. DTN treedt op als leasegever en leaset de Apparatuur aan de Klant gedurende de in de Order opgenomen termijn. Wat bijkomende Apparatuur betreft die hierna wordt inbegrepen door middel van een bijkomende bijlage bij een bestaande Order, is voor elke dergelijke bijkomende Apparatuur de termijn van toepassing die wordt vermeld in deze bijlage of, indien geen dergelijke termijn vermeld wordt, loopt de termijn af samen met de termijn voor de bestaande Order van de Apparatuur. DTN behoudt de eigendom van alle Apparatuur gedurende de Looptijd van de betreffende huurperiode. Naast de hier vermelde rechten van DTN, kan DTN beschikken over alle rechten en verhaalsmogelijkheden waarover een zekerheidsnemer en leasegever krachtens deze Overeenkomst, de Amerikaanse ‘Uniform Commercial Code’ of enige andere toepasselijke wetgeving kan beschikken.
   2. Alle Apparatuur blijft te allen tijde persoonlijk eigendom, ongeacht of het wordt aangebracht aan een onroerend goed of andere eigendom. Het staat DTN vrij haar eigendom van de Apparatuur kenbaar te maken door naar eigen inzicht over te gaan tot het aanbrengen van onderscheidingstekens op elke item van de Apparatuur. De Apparatuur moet zich te allen tijde gedurende de lease op de in de Order bepaalde locatie(s) blijven bevinden. Mits redelijk schriftelijke kennisgeving aan de Klant kan DTN overgaan tot inspectie van de Apparatuur op locatie bij de Klant of op de locatie van de Apparatuur.
   3. De Klant dient beschadigde Apparatuur op eigen kosten terug te sturen naar het in Artikel 3(e)(iv) vermelde adres van DTN. De Klant is aansprakelijk voor de kosten van de vervangende Apparatuur, en van de verzending en installatie hiervan. Het maandelijkse huurgeld voor dergelijk item moet door de Klant steeds worden betaald, niettegenstaande de schade aan het item.
   4. Indien de geleasete Apparatuur verloren raakt, gestolen wordt of niet volledig aan DTN wordt terugbezorgd, (1) dient de Klant het resterende onbetaalde huurgeld voor de Apparatuur te betalen en (2) behoudt DTN zich het recht voor een eenmalig bedrag aan te rekenen van (A) achthonderd Amerikaanse dollar (800,00 USD) of, (B) de op dat moment geldende marktwaarde, indien die hoger is zoals door DTN redelijkerwijze naar eigen inzicht bepaald, onverminderd de andere rechten en verhaalsmogelijkheden waarover DTN op grond van deze Overeenkomst beschikt. Na afloop of beëindiging van de huurtermijn die op de geleasete Apparatuur van toepassing is, en onverminderd de andere rechten waarover de Klant op grond van deze Overeenkomst beschikt, dient de Klant de geleasete Apparatuur voldoende verpakt en behoudens normale slijtage, terug te zenden naar het volgende adres (dat door DNT mits schriftelijke kennisgeving aan de Klant kan worden gewijzigd):

    DTN, LLC
    ATTN: Equipment Return
    10651 Chandler Road, Suite 109
    La Vista, NE 68128

 4. Vergoedingen en betaling.
  1. Betalingsvoorwaarden. De Klant stemt in met de volgende betalingen aan DTN: (i) voor toegang tot de Diensten, de vergoedingen vermeld in de betreffende Order, die kunnen bestaan uit eenmalige vergoedingen of abonnementsgelden volgens een bepaald schema; (ii) wat betreft de Apparatuur, de vergoedingen vermeld in de betreffende Order; en (iii) enige vergoedingen met betrekking tot het gebruik van enige Exchange-dienst, zoals beschreven in Artikel 4(d) (samen de “Vergoedingen” genoemd). Tenzij door de Partijen in de Order anders wordt overeengekomen, wordt de voor de betreffende Order verschuldigde Vergoeding, die kan bestaan uit een eenmalige betaling, een betaling per maand, kwartaal of jaar, of een andere betaalwijze, door DTN vooraf gefactureerd. Tenzij door de Partijen in een Order anders wordt overeengekomen, dient de Klant alle door DTN aan de Klant verstuurde facturen te betalen binnen een termijn van dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum, zonder dat een papieren versie van de factuur, een bestelorder, een bestelordernummer of een andere specifieke factureringsprocedure is vereist, met uitzondering van wat wettelijk verplicht wordt gesteld. Tenzij door de partijen in een Order anders wordt overeengekomen, worden alle facturen in de Engelse taal opgesteld.
  2. Indien de Vergoedingen niet aan DTN zijn betaald op de vervaldatum, (i) kan DTN het verstrekken van de Diensten en het leveren van enige nog te leveren Apparatuur stopzetten, en (ii) wordt op elk bedrag dat niet op tijd aan DTN is betaald een rente gerekend ten belope van anderhalve procent (1,5%) per maand of ten belope van de maximale wettelijke rentevoet (als die lager is), berekend per dag over de periode waarin het bedrag onbetaald blijft, onverminderd alle andere rechten en verhaalsmogelijkheden waarover DTN kan beschikken en onverminderd de voortdurende verplichting van de Klant om de vergoedingen te betalen. De Klant is aansprakelijk voor de betaling van alle accijnzen, omzetbelasting en andere belastingen, heffingen of aanslagen op de in deze Overeenkomst beoogde transacties, met uitzondering van belastingen op de netto-inkomsten van DTN. Tenzij anders bepaald in de betreffende Order, zijn alle vergoedingen en betalingen in Amerikaanse dollar (USD).
  3. Alle krachtens deze Overeenkomst verschuldigde bedragen moeten volledig worden betaald, zonder verrekening, aftrek of afhouding van wat aan de Klant verschuldigd kan zijn, en alle kosten voor binnenkomende of uitgaande internationale overschrijvingen zijn ten laste van de Klant. Indien de Klant er op grond van enige wet- of regelgeving toe gehouden is belastingen of andere bedragen af te trekken of af te houden, of indien kosten voor internationale overschrijvingen moeten worden betaald met betrekking tot een krachtens deze Overeenkomst verschuldigd bedrag, wordt de verschuldigde som verhoogd met het bedrag van dergelijke belastingen of kosten, zodat DTN een bedrag ontvangt dat gelijk is aan het bedrag dat krachtens deze Overeenkomst moet worden betaald.
  4. Geschillen. Indien een factuur gedeeltelijk wordt betwist, gaat de Klant ermee akkoord het onbetwiste deel van de factuur te betalen en DTN binnen dertig (30) dagen na factuurdatum schriftelijk kennis te geven van het betwiste deel. Gebeurt dit niet, dan wordt de Klant geacht akkoord te gaan met de aangerekende bedragen en zal DTN geen wijzigingen aanbrengen aan aangerekende bedragen of facturen.
  5. Aanpassingen van de Vergoeding. DTN behoudt zich het recht voor om, na de initiële Looptijd van een Order, de Vergoedingen voor de Diensten of Apparatuur te allen tijde en met ingang van de daaropvolgende factureringsperiode aan te passen of te verhogen.
  6. Vergoedingen voor de Exchange-dienst. Als deel van de Diensten kan een Klant toegang krijgen tot verschillende diensten van derden voor marktgegevens of uitwisseling (de “Exchange-diensten”) waarom de Klant heeft verzocht. De vergoedingen voor de Exchange-diensten dienen door de Klant aan DTN te worden betaald (met inbegrip van een mogelijke administratieve vergoeding voor DTN), en worden door DTN geïnd en doorgestuurd naar de betreffende dienst. Vergoedingen voor Exchange-diensten zijn apart en onderscheiden van enige andere Vergoedingen en, in toevoeging op de andere rechten van DTN onder de Overeenkomst, kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd.
 5. Garanties van de klant, uitsluiting van de garantie door DNT.
  1. Garanties van de klant. De Klant erkent en garandeert (i) dat hij over de volle bevoegdheid en autoriteit beschikt om deze Overeenkomst te sluiten en om zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst (waaronder de verplichtingen inzake het gebruik, de doorgifte of het verstrekken door de Klant van Data, met inbegrip van de verplichting van de Klant om toestemming te verkrijgen van derden zoals Gebruikers, voor zover dit nodig is en betrekking heeft op de Data) na te komen zonder verdere bekrachtiging of goedkeuring; en (ii) dat zijn prestaties krachtens deze Overeenkomst, met inbegrip van zijn gebruik van de Diensten en de Apparatuur, overeenstemmen met alle toepasselijke federale, nationale, lokale en indien van toepassing buitenlandse wetgeving, regels en voorschriften, met inbegrip van de regels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik door de Klant van de Exchange-dienst. De Klant stemt ermee in voor zover nodig alle overeenkomsten en andere informatie die op grond van Artikel 5(a)(ii) vereist kan zijn, en alle wijzigingen hieraan, op te maken en aan DTN door te sturen.
  2. Disclaimer. DE DIENSTEN, DATA EN APPARATUUR WORDEN DOOR DTN IN DE ZICH ALSDAN BEVINDENDE STAAT (“AS IS”) GELEVERD. BEHOUDENS IN DE MATE WAARIN ZULKS INGAAT TEGEN TOEPASSELIJKE WETGEVING, SLUIT DTN ELKE GARANTIE UIT DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST WORDT VERLEEND, MET INBEGRIP VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, ACCURAATHEID, VOLLEDIGHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. BEHOUDENS IN DE MATE WAARIN ZULKS INGAAT TEGEN TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST DTN ELK VAN DE VOORGAANDE UITDRUKKELIJK AF. BEHOUDENS IN DE MATE WAARIN ZULKS INGAAT TEGEN TOEPASSELIJKE WETGEVING, garandeert DTN niet (i) dat de Diensten of Apparatuur vrij van fouten zullen zijn, (ii) dat de Klant zonder onderbreking gebruik zal kunnen maken van de Apparatuur of Diensten, of (iii) dat alle gebreken zullen worden opgespoord, geïdentificeerd of opgelost. DERGELIJKE GARANTIES WORDEN NIET UITGEBREID, BEPERKT OF ANDERSZINS BEÏNVLOED DOOR ENIG ADVIES OF ENIGE DIENST VAN DTN IN VERBAND MET DE APPARATUUR OF DIENSTEN OF DOOR ENIGE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT ENIGE HANDELSWIJZE, WETGEVING, UITVOERING, GEWOONTE OF HANDELSGEBRUIK, TENZIJ IN DE MATE WAARIN ZULKS INGAAT TEGEN TOEPASSELIJKE WETGEVING. ALLE COMPONENTEN VAN DERDEN, INHOUD VAN DERDEN, APPARATUUR VAN DERDEN EN INFORMATIE OP OF VERKREGEN VIA ENIGE WEBSITE VAN DERDEN OF ENIGE ANDERE INFORMATIE VAN DERDEN WAARTOE U VIA DE DIENSTEN TOEGANG KRIJGT, WORDEN IN DE ZICH ALSDAN BEVINDENDE STAAT (“AS IS”) VERSTREKT, ZONDER ENIGE GARANTIE OF VRIJWARING VAN DTN. ENIGE GARANTIE VAN OF MET BETREKKING TOT HETZELFDE GELDT ENKEL TUSSEN DE KLANT EN DE EIGENAAR, LICENTIEGEVER OF DISTRIBUTEUR VAN DERGELIJKE COMPONENTEN VAN DERDEN, INHOUD VAN DERDEN, APPARATUUR VAN DERDEN, WEBSITE VAN DERDEN OF ENIGE ANDERE INFORMATIE VAN DERDEN, BEHOUDENS IN DE MATE WAARIN ZULKS INGAAT TEGEN VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING.
  3. Uitsluiting van gebruik bij activiteiten met een hoog risico.            DE DIENSTEN, DATA EN APPARATUUR ZIJN NIET FOUTTOLERANT EN ZIJN NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN OM HET EVEN WELKE GEVAARLIJKE OMSTANDIGHEDEN WAARIN FAALVEILIGE PRESTATIES VEREIST ZIJN, EN MOGEN DOOR DE KLANT NIET IN DEZE OMSTANDIGHEDEN WORDEN GEBRUIKT, MET INBEGRIP VAN DE EXPLOITATIE VAN NUCLEAIRE FACILITEITEN, NAVIGATIESYSTEMEN, COMMUNICATIESYSTEMEN OF CONTROLESYSTEMEN VOOR VLIEGTUIGEN, LEVENSONDERSTEUNENDE APPARATEN, WAPENSYSTEMEN, WEERVOORSPELLINGS-, WEERBEWAKINGS- OF WEERCOMMUNICATIESYSTEMEN (MET INBEGRIP VAN HET UITBRENGEN VAN OF VERTROUWEN OP WEEROBSERVATIES, -WAARSCHUWINGEN, -NOODMELDINGEN, -ADVIEZEN OF ANDERE WEERBERICHTEN); OF ENIG ANDER GEBRUIK WAAR EEN DEFECT AAN DE DIENSTEN, DATA OF APPARATUUR RECHTSTREEKS KAN LEIDEN TOT OVERLIJDEN, LICHAMELIJK LETSEL OF ERNSTIGE FYSIEKE SCHADE, MILIEUSCHADE OF MATERIËLE SCHADE, EN DTN WIJST UITDRUKKELIJK ENIGE AANSPRAKELIJKHEID EN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF MET BETREKKING TOT WAT VOORAFGAAT.
  4. Inherente onzekerheid van weersvoorspellingen. DE KLANT ERKENT DE INHERENTE ONZEKERHEID VAN WEERSVOORSPELLINGEN EN AANVAARDT DAT DTN GEEN ENKELE GARANTIE GEEFT WAT BETREFT DE JUISTHEID VAN ENIGE WEERSVOORSPELLING EN/OF ANALYSE ACHTERAF (OF ENIGE DATA DIE IS GEBASEERD OP OF AFHANKELIJK IS VAN DERGELIJKE WEERSVOORSPELLING EN/OF ANALYSE ACHTERAF) DIE DOOR DTN TER BESCHIKKING WORDT GESTELD. ELKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DTN ALS GEVOLG VAN ENIGE ONJUISTHEID VAN EEN DOOR DTN TER BESCHIKKING GESTELDE WEERSVOORSPELLING EN/OF ANALYSE ACHTERAF (WAARONDER ENIGE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE HANDELINGEN VAN DE KLANT IN VERBAND MET WEERSSITUATIES) WORDT HIERBIJ UITGESLOTEN (ONGEACHT OF DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT UIT NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD, AANSPRAKELIJKHEID KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST OF ENIGE ANDERE REDEN), BEHOUDENS IN HET GEVAL DERGELIJKE ONJUISTHEID VOORTVLOEIT UIT GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJKE WANGEDRAG VAN DTN.
  5. Beoordeling van geschiktheid. DE KLANT ERKENT DAT HIJ DE GESCHIKTHEID VAN DE DIENSTEN VOOR HET BEOOGDE GEBRUIK ZELF HEEFT BEOORDEELD OF ZAL BEOORDELEN (EN DAARTOE GEKWALIFICEERD IS OF VOLDOENDE ONAFHANKELIJK ADVIES HEEFT INGEWONNEN), EN DAT NIETS IN DE DIENSTEN EEN AANBEVELING OF ADVIES INHOUD TOT HET VOLGEN OF NIET VOLGEN VAN ENIGE SPECIFIEKE HANDELSWIJZE.
 6. Vertrouwelijke informatie.
  1. Geheimhoudingsplicht. Beide Partijen erkennen dat elke Partij (de “Ontvangende Partij”) tijdens de Looptijd van deze Overeenkomst Vertrouwelijke informatie kan ontvangen van de andere Partij (de “Bekendmakende Partij”), en dat alle Vertrouwelijke informatie geacht wordt in vertrouwen te zijn ontvangen. De Ontvangende Partij mag de Vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende Partij enkel gebruiken voor het voldoen aan zijn verplichtingen of het doen gelden van zijn rechten krachtens deze Overeenkomst, en mag de Vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende Partij enkel verstrekken aan werknemers, agenten of onderaannemers van de Ontvangende Partij die de informatie uit hoofde van deze Overeenkomst nodig hebben en die (op grond van schriftelijke overeenkomst, schriftelijk en afdwingbaar intern beleid, juridisch afdwingbare gedragscode of professionele verplichtingen) ertoe verplicht zijn de Vertrouwelijke informatie geheim te houden, zoals vereist door deze Overeenkomst. Bovendien is het DTN als Ontvangende Partij toegestaan de Vertrouwelijke informatie te verstrekken binnen de groep verwante bedrijven van DTN. De Ontvangende Partij moet de Vertrouwelijke informatie minstens even goed beveiligen als de eigen soortgelijke waardevolle en vertrouwelijke informatie, en in ieder geval normaal zorgvuldig beschermen. Na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst en/of wanneer de Bekendmakende Partij daarom verzoekt, moet de Ontvangende Partij alle Vertrouwelijke informatie teruggeven of vernietigen en, indien daarom wordt verzocht, dit schriftelijk bevestigen.
  2. Definitie. “Vertrouwelijke informatie” betekent alle vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie die mondeling, elektronisch of schriftelijk door de Bekendmakende Partij aan de Ontvangende Partij wordt verstrekt, en die als vertrouwelijk aangemerkt is of gelet op de omstandigheden redelijkerwijze als vertrouwelijk moet worden beschouwd, zelfs al is de informatie op het ogenblik van het verstrekken niet als vertrouwelijk aangemerkt. De Vertrouwelijke informatie van DTN omvat onder meer de Diensten, Documentatie, Data, Geaggregeerde Data, Feedback en alle trainingsmaterialen en vooraf geïnstalleerde of ingesloten software in alle Apparatuur, en de bepalingen, voorwaarden en het bestaan van deze Overeenkomst en van enige Order.
  3. Uitzonderingen. De verplichtingen van elk van de Partijen op grond van dit Artikel 6 gelden niet met betrekking tot informatie waarvan de Ontvangende Partij kan aantonen (i) dat zij er op het ogenblik van het verstrekken reeds zonder geheimhoudingsverplichting over beschikte; (ii) dat zij op het ogenblik van het verstrekken door de Bekendmakende Partij reeds algemeen bekend was of na het verstrekken algemeen bekend is geworden zonder schuld of niet-nakoming van een overeenkomst in hoofde van de Ontvangende Partij; (iii) dat zij is ontvangen van een derde zonder geheimhoudingsverplichting en zonder schuld of niet-nakoming van een overeenkomst in hoofde van de Ontvangende Partij; of (iv) dat zij door de Ontvangende Partij onafhankelijk en zonder gebruik van of verwijzing naar de Vertrouwelijke informatie van de andere Partij, is ontwikkeld.
  4. Bij wet vereiste bekendmaking. Indien de Ontvangende Partij er op grond van een wettelijke bepaling of juridische procedure toe verplicht is Vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende Partij te verstrekken, dient de Ontvangende Partij (i) voor zover dit wettelijk is toegestaan de Bekendmakende Partij hiervan redelijke kennisgeving te sturen voorafgaand aan het verstrekken, zodat de Bekendmakende Partij het verstrekken kan aanvechten of om beschermende maatregelen kan verzoeken, en (ii) het verstrekken redelijkerwijze te beperken tot waartoe hij minimaal wettelijk verplicht is.
 7. Privacy en eigendom van gegevens.
  1. Persoonsgegevens. In het kader van uw relatie met DTN kunnen u en uw Gebruikers persoonsgegevens verstrekken aan DTN, en kan DTN bepaalde persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Op de verwerking van persoonsgegevens is verschillende wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna “AVG” genoemd). Hoe DTN deze gegevens verwerkt, staat beschreven in het Privacybeleid van DTN dat momenteel kan worden geraadpleegd via dtn.com/privacy-policy (het “Privacybeleid”). De Klant verklaart en garandeert dat de verwerking van dergelijke gegevens en van alle gegevens die worden beschreven in deze Overeenkomst door de Klant en door DTN toegestaan is op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving, en dat er een voldoende rechtsgrond bestaat voor de verwerking.
  2. Data. Behalve wat persoonsgegevens betreft, komen alle rechten, eigendomsrechten en belangen wat betreft alle Data exclusief toe aan DTN en draagt de Klant alle rechten, eigendomsrechten en belangen wat betreft dergelijke Data onherroepelijk over aan DTN. Het staat DTN vrij dergelijke Data geheel naar eigen inzicht te gebruiken of te exploiteren voor om het even welk rechtmatig doel. DTN verleent de Klant hierbij een niet-exclusieve en eeuwigdurende licentie en recht om de Data te gebruiken, uitsluitend voor eigen niet-commerciële interne bedrijfsdoeleinden. De Klant mag de Data niet gebruiken voor enig doel of op enige wijze waardoor direct of indirect met DTN, de Diensten of de Apparatuur wordt geconcurreerd. De Klant (i) mag de Data niet aanpassen, kopiëren, doorzenden, extern tonen, doorgeven of er afgeleide werken van maken, en (ii) mag de Data niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DTN publiceren of anderszins doorgeven aan enige derde. Voor zover DTN Data samenbrengt met gegevens of informatie uit andere bronnen (“Geaggregeerde Data”), komen alle rechten, eigendomsrechten en belangen wat betreft de Geaggregeerde Data exclusief toe aan DTN en staat het DTN vrij de Geaggregeerde Data geheel naar eigen inzicht te gebruiken of te exploiteren voor om het even welk rechtmatig doel, voor zover DTN waarborgt dat enig extern gebruik van dergelijke Geaggregeerde Data niet toelaat dat een Gebruiker of Klant kan worden geïdentificeerd.
  3. Geen Gevoelige informatie. De Klant mag niet overgaan tot het doorzenden of verstrekken aan DTN van Gevoelige informatie, en mag de Diensten en Apparatuur niet gebruiken voor het verzamelen, verwerken of opslaan van dergelijke informatie. “Gevoelige informatie” omvat onder meer: (i) “beschermde gezondheidsinformatie” (zoals bedoeld in de ‘Health Insurance Portability and Accountability Act’ van 1996 en haar uitvoeringsregelingen in hun geldende versie); (ii) enig burgerservicenummer, identificatienummer voor de sociale zekerheid, paspoortnummer, militair nummer, nummer van het rijbewijs, fiscaal identificatienummer of enig ander door de overheid toegekend identificatienummer; (iii) enige informatie met betrekking tot betaalkaarten, financiële rekeningen of “niet-openbare persoonsgegevens” zoals bedoeld in de ‘Gramm-Leach-Bliley Act’ (Pub. L. 106-102) en haar uitvoeringsregelingen of richtlijnen; (iv) enige informatie die als “bijzondere categorieën van persoonsgegevens” kan worden beschouwd op grond van enige toepasselijke Wetgeving inzake gegevensbescherming in de EU (met inbegrip van de AVG en van enige toepasselijke nationale wet- of regelgeving ter uitvoering van de AVG); of (v) enige andere informatie die op grond van enige andere toepasselijke wet- of regelgeving gevoelig of beschermd is.
 8. Looptijd en beëindiging.
  1. Looptijd. Deze Overeenkomst vangt aan op de ingangsdatum en blijft van kracht tot zij wordt beëindigd overeenkomstig de hierin opgenomen bepalingen. Tenzij anderszins bepaald in de betreffende Order, vangt de Looptijd van elke Order aan op de in de Order opgenomen ingangsdatum (“Contractuele startdatum”) voor een periode van een (1) jaar, die telkens automatisch voor een periode van een (1) jaar wordt vernieuwd, tenzij een Partij de andere Partij ten minste negentig (90) dagen voor het verstrijken van de dan geldende Looptijd ervan in kennis stelt dat zij de Looptijd niet wenst te verlengen.
  2. Beëindiging om redenen. Bij wezenlijke niet-nakoming van enige bepaling van deze Overeenkomst of Order door een Partij, die niet wordt verholpen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving door de niet-inbreukmakende Partij, kan de niet-inbreukmakende partij deze Overeenkomst en/of enige door deze schending aangetaste Order, beëindigen. Beëindiging krachtens dit Artikel 8(b) staat niet in de weg dat een Partij andere verhaalsmogelijkheden aanwendt die haar ter beschikking staan, waaronder provisionele voorzieningen. Naast alle andere rechten en verhaalsmogelijkheden krachtens deze Overeenkomst kan DTN, geheel naar eigen inzicht, de toegang van de Klant tot de Diensten opschorten indien DTN van oordeel is (i) dat het gebruik door de Klant van de Diensten of van enige aan de Klant verstrekte Data illegaal of aanstootgevend is of kan worden, of de integriteit en/of beveiliging van de Diensten in het gedrang brengt of kan brengen; of (ii) dat er gevaar dreigt voor de veiligheid of beveiliging van de Diensten. DTN zal de toegang tot de Diensten onmiddellijk herstellen zodra de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de opschorting passend is verholpen, voor zover dat mogelijk is.
  3. Bijkomend recht op beëindiging. Iedere Partij kan deze Overeenkomst mits schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij beëindigen (i) indien de andere Partij het faillissement aanvraagt of er over de andere Partij het faillissement wordt uitgesproken; (ii) indien een faillissementsaanvraag wordt ingediend tegen de andere Partij en de aanvraag niet binnen dertig (30) kalenderdagen wordt verworpen; (iii) indien de andere Partij insolvabel wordt of cessie verleent ten gunste van haar crediteuren of een regeling sluit met haar crediteuren uit hoofde van enige faillissementswet of soortgelijke wet; (iv) indien de andere Partij haar bedrijfsactiviteiten staakt; of (v) indien een curator wordt aangesteld voor de andere Partij of haar bedrijf. In aanvulling op het voorgaande kan DTN deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen onder schriftelijke kennisgeving aan de Klant, ingeval van niet-nakoming door de Klant van de artikelen 2, 3, 6 of 7.
  4. Beëindiging van Exchange-diensten. Bijkomend aan de andere rechten die de Klant kan laten gelden op grond van deze Overeenkomst, en ongeacht het bepaalde in artikel 4(d) hierboven, kan de Klant elke Exchange-dienst die deel uitmaakt van de Diensten te allen tijde opzeggen door schriftelijke kennisgeving aan DTN van ten minste dertig (30) dagen. Enig gebruik van de Exchange-diensten dat verder gaat dan deze Overeenkomst of de betreffende Order, kan in hoofde van de Klant leiden tot sancties, boetes of bijkomende vergoedingen voor de Exchange-dienst die worden opgelegd door de externe verstrekker of verkoper van de dienst, waarbij dergelijke sancties, boetes en vergoedingen uitsluitend worden gedragen door de Klant.
  5. Voortbestaan. Indien deze Overeenkomst om wat voor reden ook afloopt of beëindigd wordt, blijven alle bepalingen van deze Overeenkomst waarvan de bedoeling vereist dat zij na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, van kracht.
  6. Gevolgen van beëindiging. Na beëindiging dient elke partij (i) de Vertrouwelijke informatie van de andere Partij die zij in haar bezit heeft overeenkomstig artikel 6(a) onmiddellijk te vernietigen of aan de andere Partij terug te bezorgen, en (ii) de andere Partij onmiddellijk hiervan schriftelijke bevestiging te sturen. Door beëindiging van deze Overeenkomst worden alle op dat moment lopende Orders beëindigd. De beëindiging van deze Overeenkomst of Order ontslaat de Klant niet van zijn verplichting enige krachtens deze Overeenkomst aan DTN verschuldigde betalingen te verrichten. Bij beëindiging van deze Overeenkomst of enige Order, nemen alle op grond daarvan verleende rechten en licenties eveneens een einde. Indien de Klant het huurgeld voor enige Apparatuur niet op tijd betaald, of bij beëindiging door DTN van deze Overeenkomst of een Order met toepassing van Artikel 8(b) of 8(c), kan DTN de Apparatuur al dan niet langs juridische weg in bezit nemen (en kan DTN zich voor dit doel toegang verschaffen tot enige locatie van de Klant en de bedoelde Apparatuur wegnemen, zonder daarvoor aansprakelijk te zijn), waarna alle rechten van de Klant wat betreft de Apparatuur ophouden te bestaan. De terugneming of wederverkoop van Apparatuur staat niet in de weg dat DTN een vordering wegens wanprestatie instelt tegen de Klant, en het instellen van een vordering of de inschrijving van een vonnis tegen de Klant doet niet af van het recht van DTN op terugneming van enige Apparatuur.
 9. Vrijwaring.
  1. Klant. De Klant dient DTN (met inbegrip van haar bestuurders, leidinggevenden, werknemers, licentiegever, leveranciers, agenten, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor en tegen alle acties, vorderingen, vergoedingen, kosten, uitgaven of aansprakelijkheid (waaronder redelijke vergoedingen voor rechtsbijstand) die voortvloeien uit (i) niet-nakoming door de Klant van enige verklaring, garantie, overeenkomst of verplichting krachtens deze Overeenkomst; (ii) enige inbreuk door de Klant op toepasselijke wetgeving; of (iii) enige nalatigheid, onzorgvuldigheid of opzettelijk wangedrag van de Klant.
  2. Vrijwaringsprocedure. De Partij die vrijwaring eist: (i) dient de vrijwarende Partij in kennis te stellen van elke vordering waarvoor de vrijwaring kan gelden; (ii) dient de verdediging tegen de vordering uit handen te geven aan de vrijwarende Partij; en (iii) dient de vrijwarende Partij alle bijstand te verlenen waartoe zij redelijkerwijze verzoekt bij de verdediging tegen de vordering. De vrijwarende Partij heeft het recht zonder schriftelijke toestemming van de gevrijwaarde Partij een schikking te sluiten met betrekking tot elke vordering, voor zover dergelijke schikking enkel de betaling van een geldsom door de vrijwarende Partij inhoudt en de rechten van de gevrijwaarde Partij op geen enkele manier aantast.
 10. Beperking van aansprakelijkheid.
  1. Afwijzing van aansprakelijkheid. MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 10(C) IS DTN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE SCHADE, SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER, INDIRECTE SCHADE, SCHADEVERGOEDING ALS STRAF, VERVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, OF VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN DATA, KAPITAALKOSTEN, VERZEKERINGSKOSTEN OF ONDERBREKINGEN IN DE DIENSTVERLENING, UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE APPARATUUR OF DE DIENSTEN, ONGEACHT OF DE SCHADE VOORZIENBAAR WAS EN ONGEACHT OF EEN PARTIJ OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. DEZE UITSLUITINGEN ZIJN EVENEENS VAN TOEPASSING ZELFS INDIEN EEN SPECIFIEKE GENOEGDOENING VOOR DE KLANT NIET ZOU WERKEN.
  2. Geldelijke bovengrens. MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 10(C) IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DTN TEGENOVER DE KLANT OF ENIGE DERDE VOOR VORDERINGEN, VERLIEZEN, NADEEL, RECHTSZAKEN, AANSPRAKEN, VONNISSEN, SCHULDEN, KOSTEN, UITGAVEN OF SCHADE OP WELKE GROND OOK (WAARONDER IN VERBAND MET OF OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST), ONGEACHT DE MAATREGEL OF RECHTSTHEORIE, NIET GROTER DAN DE TOTALE VERGOEDING DIE GEDURENDE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DOOR DE KLANT IS BETAALD VOOR DE BETREFFENDE ORDER DIE AANLEIDING GEEFT TOT DERGELIJKE ACTIE.
  3. Grove nalatigheid en opzettelijk wangedrag. Niets in deze Overeenkomst kan ertoe leiden de aansprakelijkheid van DTN te beperken: (i) voor fraude; (ii) voor haar grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag; (iii) voor overlijden of lichamelijk letsel (in de mate waarin dergelijke aansprakelijkheid op grond van toepasselijke wetgeving niet rechtmatig kan worden beperkt); of (iv) voor enige andere aansprakelijkheid die op grond van toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.
  4. Toewijzing van risico. DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN WEERSPIEGELEN DE TOEWIJZING VAN HET RISICO TUSSEN DE PARTIJEN. DE IN DIT ARTIKEL 10 OPGENOMEN BEPERKINGEN BLIJVEN VOORTBESTAAN EN VAN TOEPASSING, ZELFS INDIEN EEN IN DEZE OVEREENKOMST OPGENOMEN BEPERKTE GENOEGDOENING HAAR WEZENLIJK DOEL NIET HEEFT BEREIKT.
 11. Algemeen.
  1. Rechtskeuze en rechtsgebied; winnende Partij. Deze Overeenkomst kan uitsluitend worden uitgelegd en uitgevoerd overeenkomstig de wetten van de Verenigde Staten en van de Amerikaanse Staat Delaware, behoudens de daarin vervatte collisieregels, en de Partijen stemmen ermee in dat de federale rechtbanken en staatsrechtbanken van de Amerikaanse Staat Delaware exclusief bevoegd zijn kennis te nemen van elk geschil. De Partijen erkennen wederzijds dat zij, wat betreft enige vordering of procedure die met toepassing van deze bepaling ontstaat, geen gebruik zullen maken, en hierbij afstand doen, van enig verweer dat gebaseerd is op rechtsgebied, forumkeuze (‘forum non conveniens’) of gebrek aan rechtsbevoegdheid. De Partijen erkennen en stemmen ermee in dat het Weens Koopverdrag en de Amerikaanse Uniform Computer Information Transaction Act niet van toepassing zijn op deze Overeenkomst. Bij elke vordering of procedure met als doel het afdwingen van rechten krachtens deze Overeenkomst, is de winnende partij ertoe gerechtigd haar redelijke kosten voor rechtsbijstand terug te vorderen.
  2. Afstand van juryrechtspraak. IN DE MATE WAARIN DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, DOEN DE PARTIJEN WETENS EN WILLENS AFSTAND VAN HUN RESPECTIEVE RECHTEN OP JURYRECHTSPRAAK MET BETREKKING TOT ELKE CLAIM, BETWISTING OF VORDERING OP GROND VAN OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF ENIGE ORDER, EN INZAKE ENIGE DAARBIJ OVERWOGEN TRANSACTIE.
  3. Overmacht. Uitgezonderd wat betreft de verplichtingen van de Klant om tijdig betalingen te verrichten die krachtens deze Overeenkomst verschuldigd zijn, geldt ingeval een Partij haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst niet of niet tijdig kan nakomen om redenen die haar redelijkerwijze niet kunnen worden aangerekend, waaronder natuurrampen, pandemie, brand, overstroming, rellen, oorlogsdaden, terrorisme of opstand, ongewoon slechte weersomstandigheden, algehele overmacht, arbeidsconflicten en overheidsvoorschriften, ‘denial of service’-aanvallen of storingen aan of het uitvallen van internet-, netwerk- of telecommunicatie-infrastructuur (een “Overmachtsituatie”), dat dergelijke vertraging deze Partij niet wordt aangerekend zolang en in de mate waarin deze reden voortduurt, en dat de nakomingstermijn wordt verlengd in de mate waarin dit nodig is om de nakoming toe te laten nadat de Overmachtsituatie niet langer bestaat.
  4. Naleving van wetgeving. Elk van de Partijen stemt ermee in alle wetgeving na te leven die van toepassing is op haar prestaties krachtens deze Overeenkomst en op haar gewone zakelijke activiteiten, waaronder alle toepasselijke wetgeving inzake antiomkoping en anticorruptie, met inbegrip van de ‘Foreign Corrupt Practices Act’ van de Verenigde Staten en de ‘Bribery Act’ van het Verenigd Koninkrijk.
  5. Export. Op de Diensten en Apparatuur kan de handelswetgeving van de Verenigde Staten en andere landen van toepassing zijn, waaronder de Amerikaanse ‘Export Administration Regulation’ (EAR) en de sanctielijsten die worden beheerd door het Amerikaanse ‘Office of Foreign Assets Control’ (OFAC). De Klant mag niet overgaan tot het direct of indirect exporteren, opnieuw exporteren of vrijgegeven van de Diensten en Apparatuur, of het anderszins gebruiken ervan, (i) in of naar een land of jurisdictie waarnaar het exporteren, opnieuw exporteren of vrijgegeven van de Diensten en Apparatuur verboden is op grond van toepasselijke wetgeving (met inbegrip van naar een partij die voorkomt op de ‘Specially Designated Nationals List’ van het OFAC, of naar een land waarvoor een embargo van de Amerikaanse overheid geld), en (ii) zonder eerst de nodige licenties en vergunningen te verkrijgen die verplicht kunnen worden gesteld door de toepasselijke exportwetten door alle Amerikaanse overheidsinstanties. De Klant verklaart en garandeert dat hij geen eigendom is van of gecontroleerd wordt door een persoon of entiteit die voorkomt op de ‘Specially Designated Nationals List’ van het OFAC.
  6. Voorwaarden voor gebruik door de Amerikaanse federale overheid. Dit onderdeel is alleen van toepassing indien en voor zover de in dit onderdeel vermelde wet- en regelgeving van toepassing is. DTN verstrekt de Diensten en Documentatie en enige daarmee verband houdende software en technologie voor gebruik door de Amerikaanse federale overheid als eindgebruiker onder de volgende voorwaarden: alle rechten die de overheid kan laten gelden op technische data en software met betrekking tot de Diensten of Documentatie, omvatten enkel deze rechten die gewoonlijk aan het publiek in het algemeen worden verleend, zoals verder gespecificeerd in deze Overeenkomst. Deze licentie wordt verstrekt overeenkomstig specifieke artikelen van de ‘Federal Acquisition Regulation’ (FAR), met inbegrip van FAR 12.211 en FAR 12.212 en, voor zover het gaat om een transactie met het Amerikaanse ministerie van defensie, het ‘Defense Federal Acquisition Regulation Supplement’ (DFARS) met inbegrip van DFAR 252.227-7015 en DFAR 227.7202-3. In de mate waarin een overheidsagentschap wil beschikken over rechten die niet anderszins krachtens deze Overeenkomst worden verleend, moeten de voorwaarden waaronder deze gevraagde rechten kunnen worden verleend met DTN worden onderhandeld en desgevallend in een door beide partijen ondertekend schriftelijk addendum bij deze Overeenkomst worden opgenomen.
  7. Onafhankelijke opdrachtnemers; geen derden-begunstigden. De relatie tussen de Partijen is er een tussen onafhankelijke opdrachtnemers. Niets in deze Overeenkomst kan worden geacht een vertegenwoordigingsverhouding of andere vorm van joint venture, franchise, tewerkstelling of fiduciaire relatie tussen de Partijen in het leven te roepen, en geen van de Partijen is ertoe gerechtigd de andere Partij te verbinden. Deze Overeenkomst heeft geen derden-begunstigden.
  8. Provisionele vorderingen. Tenzij specifiek anders bepaald in deze Overeenkomst zijn alle rechten, verhaalsmogelijkheden en bevoegdheden van een Partij niet-herroepbaar en cumulatief, en niet subsidiair of exclusief, en vormen zij een aanvulling op alle andere rechten, verhaalsmogelijkheden en bevoegdheden waarover een partij op grond van deze Overeenkomst of enige bestaande of toekomstige wetgeving beschikt. De Klant erkent en stemt ermee in dat enige inbreuk op enige van de licentievoorwaarden of geheimhoudingsplicht krachtens deze Overeenkomst aan DTN onmiddellijke en onherstelbare schade kan berokkenen die niet voldoende kan worden gecompenseerd door een schadevergoeding alleen, en dat DTN, naast alle andere rechten en verhaalsmogelijkheden, een bevoegde rechtbank kan verzoeken om een provisionele vordering, om nakoming of enige andere maatregel kan verzoeken bij een competente rechtbank, waaronder door gerechtelijk bevel opgelegde maatregelen tot rechtsherstel, als remedie op de bestaande of dreigende niet-nakoming door de Klant en om deze Overeenkomst af te dwingen.
  9. Publiciteit en gebruik van merken. Geen van de Partijen mag deze Overeenkomst vermelden in verklaringen of andere marketingmaterialen en mag, tenzij uitdrukkelijk toegestaan op grond van deze Overeenkomst, de merken of logo’s van de andere Partij niet zonder diens voorafgaande schriftelijke toestemming gebruiken, met dien verstande dat DTN de naam, het logo en/of de merken van de Klant mag gebruiken in haar lijsten met huidige en/of vroegere klanten en in promotie- en marketingmateriaal.
  10. Overdracht; onderaannemers. De Klant mag deze Overeenkomst niet overdragen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DTN. Elke vermeende overdracht door de Klant in strijd met de vorige zin, is nietig en zonder gevolgen. DTN kan deze Overeenkomst overdragen onder schriftelijke kennisgeving aan de Klant. Met inachtneming van het voorgaande is deze Overeenkomst bindend voor en komt zij ten goede aan de Partijen bij deze Overeenkomst en hun respectieve rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. DTN kan om het even welke van haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst in onderaanneming geven aan een derde, met dien verstande dat DTN aansprakelijk is voor de prestaties van enige dergelijke onderaannemer en van diens naleving van de verplichtingen van DTN krachtens deze Overeenkomst.
  11. Integrale overeenkomst. Deze Overeenkomst en alle uitgevoerde Orders vormen de volledige integrale overeenkomst tussen de Partijen wat betreft het onderwerp van deze Overeenkomst. Alle voorgaande en bestaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, akkoorden, onderhandelingen of verklaringen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst, worden door deze Overeenkomst volledig achterhaald en geannuleerd.
  12. Afstand. Afstand van enige bepaling van deze Overeenkomst houdt geen afstand in van enige andere bepaling van deze Overeenkomst en kan niet als zodanig worden beschouwd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bepaald is geen enkele afstand voortdurend. Het niet afdwingen door een Partij van enige bepaling van deze Overeenkomst, of het niet vereisen van de nakoming door een Partij van enige bepaling van deze Overeenkomst, kan in geen geval worden beschouwd als een huidige of toekomstige afstand van enige bepaling, en staat in geen geval in de weg dat een Partij na een dergelijke gebeurtenis elke bepaling afdwingt.
  13. Scheidbaarheid. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst op grond van een rechterlijke uitspraak of anderszins ongeldig, nietig of onuitvoerbaar blijkt, komen de Partijen overeen dat de overige bepalingen van deze Overeenkomst hierdoor niet worden aangetast, dat de betreffende bepaling moet worden vervangen door de rechtsgeldige bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de Partijen het dichtst benadert, en dat deze Overeenkomst in elk geval geldig en uitvoerbaar blijft.
  14. Kennisgevingen. Alle juridische kennisgevingen die krachtens deze overeenkomst moeten of kunnen worden gegeven, moeten schriftelijk worden gegeven en worden geacht rechtsgeldig te zijn gegeven (i) bij ontvangst, indien zij persoonlijk worden overhandigd; of (ii) bij schriftelijke bevestiging van ontvangst, indien zij zijn verstuurd per koerier of per aangetekende brief met ontvangstbewijs. Kennisgevingen worden naar de andere Partij verstuurd op het adres vermeld op de betreffende Order of op het adres dat door een Partij aan de andere Partij schriftelijk is meegedeeld overeenkomstig dit Artikel. Niettegenstaande wat voorafgaat, kan DTN bepaalde administratieve of bedrijfsmeldingen over de Diensten of Apparatuur aan de Klant of een individuele Gebruiker versturen via e-mail of door publicatie van een melding binnen de Dienst.
  15. Interpretatie. Bij twijfel over interpretatie of bedoeling, moet deze Overeenkomst worden uitgelegd als was zij gezamenlijk opgesteld door beide Partijen, zonder vermoedens of bewijslast voor of tegen enige Partij door het feit dat deze Partij auteur is van enige bepaling van deze Overeenkomst.
  16. Opschriften en bijschriften. De opschriften en bijschriften in deze Overeenkomst dienen enkel ter verduidelijking en hebben geen enkel juridisch gevolg.
  17. Taal. Deze versie is opgesteld in het Nederlands, maar in het geval van een conflict zal de originele Engelse versie altijd prevaleren.